Upis standarda zanimanja

23.4.19

Upis standarda zanimanja

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) predstavlja instrument kojim se uređuje sustav obrazovanja i cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj. Pritom je jedna od glavnih zadaća HKO-a povezati potrebe tržišta rada sa obrazovnim programima na svih razinama. Ključni alati u tom povezivanju su standardi zanimanja i standardi kvalifikacija te ishodi učenja.

Kvalifikacija je naziv za skupove ishoda učenja određenih razina, obujma i profila koji se potvrđuju svjedodžbom, diplomom ili drugom ispravom nadležne obrazovne ustanove,  a standardom kvalifikacije se određuje njen sadržaj i struktura. Standardom zanimanja se pak utvrđuju ključni poslovi te znanja i vještine potrebne za obavljanje tih poslova za svako pojedino zanimanje.

Ključna poveznica standarda zanimanja i standarda kvalifikacija su ishodi učenja. Ishodi učenja su znanja i vještine, odnosno kompetencije koje pojedinac stječe učenjem i dokazuje adekvatnim provjerama, a koje su definirane na temelju znanja i vještina utvrđenih standardom zanimanja.

Prema tome, temelj za izradu kvalitetnih obrazovnih programa koji će biti u skladu s potrebama poslodavca su kvalitetno izrađeni standardi zanimanja koji sadrže ključne informacije o potrebama poslodavaca, sadržaju zanimanja i specifikaciji radnog mjesta. Tako pri definiranju obrazovnih programa značajnu ulogu dobivaju i poslodavci čime se obrazovni sustav izravno povezuje sa potrebama tržišta rada.

Kroz projekat HKO-a „Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO-a u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede“ napisano je drevet standarda zanimanja: Agroekonomist, Tehnolog u hortikulturi, Tehnolog zaštite okoliša u održivoj poljoprivredi, Tehnolog u bilinogojstvu, Tehnolog u animalnoj proizvodnji, Tehnolog u voćarstvu,vinogradarstvu i vinarstvu, Tehnolog u fitomedicini, Tehnolog u gospodarenju energijom i otpadom iz poljoprivrede, Tehnolog za poljoprivrednu tehniku i tehnologiju.

Isti se upisuju preko portala https://hko.srce.hr/zahtjevi/prijava nakon čega se pokreće formalno vrednovanje. Standard zanimanja prolazi provjeru u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava koji ga nakon provjere i zadovoljenih uvijeta upisa proslijeđuju Sektorskom vijeću  I. Poljoprivreda, prehrana i veterina.

Sektorska vijeća u području svoje nadležnosti provode vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja koji se predlažu za upis u Registar HKO-a te analiziraju postojeće i potrebne kompetencije unutar sektora i podsektora.
Vrednovanje prijedloga standarda prije svega uključuje ocjenu opravdanosti pokretanja postupka za upis u Registar prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja te izrađivanje stručnog mišljenja o upisu u Registar HKO-a koje sektorsko vijeće dostavlja nadležnom ministarstvu.

Vrednovanje prijedloga standarda zanimanja  obuhvaća sve informacije dostavljene u zahtjevu, a posebno relevantnost standarda zanimanja, relevantnost skupova kompetencija, opis zanimanja i kompetencija te rok do kojega se predloženi standard zanimanja može koristiti kao opravdani razlog za predlaganje standarda kvalifikacija.
Na temelju dostavljene i raspoložive dokumentacije sektorsko vijeće provodi vrednovanje svih elemenata prijedloga standarda kvalifikacije i skupova ishoda učenja pri čemu procjenjuje navedeni profil (područje rada i učenja), razinu, obujam, klasu (cjelovita ili djelomična kvalifikacija), opravdanost uvođenja standarda kvalifikacije i ulogu kvalifikacije te kvalitetu stjecanja kvalifikacije.

Pri procjeni razine kvalifikacije za koju se predlaže standard vrednuje se usklađenost razina skupova ishoda učenja u prijedlogu standarda kvalifikacije s opisnicama razina propisanima Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.  Sektorsko vijeće procjenjuje opravdanost uvođenja standarda kvalifikacije i usklađenost skupova ishoda učenja s obzirom na ulogu kvalifikacije te s obzirom na podudarnost predloženog standarda kvalifikacije i pripadajućih skupova ishoda učenja s postojećim standardom kvalifikacije i postojećim skupovima ishoda učenja u Registru.

Registriranjem standarda zanimanja kroz Nacionalnu klasifikaciju zanimanja predstavlja početni dio za prijavljivanje standarda kvalifikacija prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja, te nakon pozitivnoga očitovanja o standardima kvalifikacija slijedi upis u Registar HKO-a.

Dokumenti:

Agroekonomist.pdf  [preuzmi]